Mottak av EE-avfall

Bilder fra Mirec AS

NG Metall har både behandlings- og innsamlingsanlegg for EE-avfall (utrangerte elektriske og elektroniske produkter).

Behandlingsanlegg:

  • Katrineholm (Sverige)
    Alle avfallstyper innen EE-avfall

  • Drammen
    Store enheter innen EE-avfall

Innsamlingsanlegg:

 

Kort om EE-avfall:

Under innsamling og transport skal EE-avfall håndteres slik at det ikke oppstår fare for forurensning eller skade på mennesker eller dyr og slik at muligheten for gjenvinning eller utsortering av komponenter ikke forringes. Det er ulike krav til emballasje per EE-avfallsgruppe – henviser til faktaark. 

Det er gratis å levere sortert EE-avfall til godkjente innsamlings-/behandlingsanlegg.

Behandling:

Produktene blir fraktet til eget anlegg for sortering og omlasting, før de leveres til godkjente behandlingsanlegg for videre behandling og miljøsanering henhold til kravene i avfallsforskriften 1. kapittel. Farlige komponenter sorteres ut og sendes til videre behandling og/ eller destruksjon. Se også faktaark per EE-avfallsgruppe.

Henvisninger til regelverk:

EE-avfall er omfattet av returordning regulert i avfallsforskriften 1. kapittel. Importører og produsenter av EE-produkter er forpliktet til å være medlem av returselskap.

KFK-gass i kuldemedier er omfattet av refusjonsordning som regulert i avfallsforskriften 8. kapittel (www.returgass.no). Batterier er omfattet av returordning regulert i avfallsforskriften 3. kapittel. Farlig avfall reguleres av avfallsforskriften 3. kapittel og transporten gjennom ADR-regelverket.

Særlige risikoforhold:

EE-avfall inneholder en rekke farlige stoffer og komponenter, hvorav noen er fokuserte miljøgifter og oppført på prioritetslisten og i REACH-forskriften.

Les mer om EE-avfall i våre faktaark ›

 

 

 

Umbraco CMS Fra MarkedsPartner